Оперативни планови рада наставника


Prilog 1_Operativni plana rada nastavnika – download

Prilog 4_ Organizovanje nastave na daljinu za ucenike u podrsci – download

Оперативни планови рада наставника, по наставним предметима на недељном нивоу обухватају податке о програмским садржајима који се реализују кроз наставу на даљину и начинима комуникације и праћења. Образац оперативног плана наставника, по наставним предметима је сачинило Министарство и представља обавезујућу форму у планирању (Prilog 1_ Operativni plana rada nastavnika). Оперативни планови наставника се не достављају Школској управи већ су део интерне евиденције школе о оствареном планирању и реализацији образовно-васпитног рада наставе на даљину. Сугеришемо свим школама да оперативно планирање наставника раде обједињено, по разредима и на нивоу актива наставника разредне, односно предметне наставе, како би се избегло непотребно дуплирање сличних планова. . Добро решење и могућност за израду обједињених оперативних планова је рад преко Gooogle drive платформе, уз могућност истовременог рада на документу свих задужених наставника. Код попуњавања табела за израду Оперативног плана рада наставника битно је да се наведу програмски садржаји / наставне јединице које ће се додатно реализовати како би се остварио план наставе и учења, водећи рачуна о садржају реализације часова који се одржавају преко ТВ канала и сервиса РТС планета. У табели оперативног плана рада наставника битно је навести активности и поступке у остваривању комуникације натсавника са ученицима, начин њиховог ангажовања и начин праћења оствареног напредовања и постигнућа ученика.

Код попуњавања табела за израду Оперативног плана рада наставника битно је да се наведу програмски садржаји / наставне јединице које ће се додатно реализовати како би се остварио план наставе и учења, водећи рачуна о садржају реализације часова који се одржавају преко ТВ канала и сервиса РТС планета. У табели оперативног плана рада наставника битно је навести активности и поступке у остваривању комуникације натсавника са ученицима, начин њиховог ангажовања и начин праћења оствареног напредовања и постигнућа ученика.

Вођење евиденције о оствареном образовно-васпитном раду (школски дневник) треба наставити уредно и ажурно у школама где се ради есДневник. У школама у којима се ради са паприним дневницима препорука је да подаци о дневној реализацији часова уносе периодично, уз обавезу поштовања мера заштите и ограничено време задржавања у просторијама школе. У поља за садржај дневне реализације по наставним предметима и разредима треба уности садржај часова реализованих преко ТВ канала и сервиса РТС планета, као и садржаје часова осталих наставних предмета, који су реализовани на други начин. У пољу за напомене бележи се начин реализације. Реализација наставе на даљину се остварује према већ утврђеним наставним плановима и програмима (Школски програм установе), тако да садржај реализације, по наставним предметима, одговара ономе што је планирано.

Планирање образовно-васпитног рада на даљину за ученике у подршци, са којима се образовно-васпитни рад спроводи по индивидуалном образовном плану (ИОП1, ИОП2 И ИОП3), треба вршити на формату седмичног оперативног плана наставника (Prilog 1_ Operativni plana rada nastavnika). Предлажемо да се планирање образовно-васпитног рада по предметима врши обједињено за све ученике у подршци на нивоу читавог разреда. Садржаји наставног рада, планирани за ученике у подршци, треба да буду сумарно представљени у табеларном прегледу, издвајањем кључних делова и садржаја учења из индивидуалних образовних планова. Дакле, у оквиру табеларног прегледа треба приказати шта се планира у раду са читавом групом ученика у подршци, на нивоу разреда, за период предстојеће радне седмице. Подаци за остале елементе планирања у табели оперативних седмичних планова наставника уносе се на истоветан начин као у редовном планирању, уз уважавање специфичности начина реализације, остварене комуникације и начина ангажовања ученика (у подршци).


Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *