ГПР 2023-2024 Средња школа Кладово

Школски програм 2022-2026 Средња школа Кладово

Развојни план школе

Блок настава

Календар блок наставе за школску 2023/24

Календар блок наставе за школску 2022/23

Календар блок наставе у школској 2021/2022

Календар блок наставе у школској 2019/2020

Прописи

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја

Закон о средњем образовању и васпитању

Правилници

СТАТУТ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У КЛАДОВУ

ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

ПРАВИЛНИК О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА 2023

ПРАВИЛНИК О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА

ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА

ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

ПРАВИЛНИК ИСПИТИ СШ 2022

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ УЧЕНИКА

ПОСЛОВНИК О РАДУ НВ СШ 2018

ПОСЛОВНИК УП СШ 2018

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА СШ 2018

ПРАВИЛНИ ДОЗ СШ 2018

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ СШ

ПРАВИЛНИК О ВДОУ СШ 2019

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ УЧЕНИКА СШ 2019

ПРАВИЛНИК О РЕГУЛИСАЊУ ИЗОСТАНАКА СШ 2018

Стручно усавршавање

Стручно усавршавање – сви обрасци – download

Збирни извештај

Упитник за уцеснике предавања, презентација, радионица, квизова

Извештај са угледног цаса СЛУШАЛАЦ

Извештај са угледног часа РЕАЛИЗАТОР

СУ – потврда школе – директор

Списак присутних

Списак присутних – образац

Потврда о присуству наставника

Најава угледних часа

Најава огледних часова

Лични план професионалног развоја

Извештај на крају првог полугодишта

Формулар за стручно усавршавање – досије

Евалуациони лист за наставнике – угледни час

Евалуациони лист за наставнике – огледни час

Документ о вредновању