Развојни пут школа започиње школске 1962/63. године, као издвојено одељење Гимазије „Предраг Костић“ из Неготина. Био је то почетак средњошколског образовања у општини Кладово. Већ школске 1966/67. године издвојено одељење Гимназије „Предраг Костић“ прераста у засебну Гимназију „25. мај“.

Унаредном периоду развој средњег образовања у Кладову био је веома динамичан, а школа је доживљавала бројне трансформације у погледу увођења нових струка, што је било условљено реформом образовања и потребама привреде.

Прва се десила 1975. године формирањем Образовног центра „25. мај“, да би се десетак година после, 1986. године, одвојила производна занимања формирањем Образовног центра „22. септембар“, а у Образовном центру „25. мај“ остају природно-математичка идруштвено-језичка струка.

  1. Образовног центра „22. септембар“,  у Кладову је почео са радом школске 1986/87. године. Школа је основана решењем, одлуком Скупштине општине Кладово, бр. 611-2/86-01 од 28. марта 1986. године, као Образовни центар за обављање делатности средњег образовања и васпитања по плановима и програмима за стицање стручне спреме од I до IV степена електротехничке и машинске струке. Почев од 01.09.1995. године, школа послује под називом ТЕХНИЧКА ШКОЛА. Промена назива је уследила сагласно Одлуци о мрежи средњих школа у Републици Србији и Решењу о верификацији школе Министарства просвете број 022-05-00302/94-03 од 09.05.1994. г. и 15.06.1995. г. Школа је уписана у судски регистар код Окружног привредног суда у Зајечару под бројем Фи – 393/95. г. од 25.05.1995. г
  2. Образовни центар „25. мај“ мења име и враћа старо, Гимназија „25. мај“, опредељујући се да школује само гимназијске смерове. На почетку деведесетих година, 1991. године, из имена школе брише се име „25. мај“ и школа наредних петнаест година егзистира као Гимназија Кладово.        

Због увођења образовног профила економски техничар у подручју рада економија, право и администрација, Гимназија је решењем Министарства просвете и спорта, број 611–00-00310/2005–03 од 26.08.2005. године, извршена је промена назива школе у:  Средња школа „Свети Сава“. од 01.09.2005. године променила назив и статус и прешла у мешовиту средњу школу: Средњушколу “Свети Сава” Кладово.

У циљу прилагођавања потребама тржишта и праћења жеља родитеља и ученика школске 2008/2009. године у школи се уводи образовни профил туристички техничар у области рада трговина, угоститељство и туризам, а од школске 2012/2013. године финансијски администратор, у подручју рада, економија, право и администрација и трговински техничар, у подручју рада, трговина, угоститељство и туризам.

Из истих разлога од школске 2014/2015. године верификован је у подручју рада гимназија – општи смер и образовни прифил трговац, у подручју рада трговина, угоститељство и туризам.

За 50-ак година постојања школе су дале бројне генерације добрих стручњака, а своју образовно–васпитну делатност стално обогаћивале новим садржајима, облицима и методама рада.Захваљујући деловању низа секција, као и неговању рада са талентованим ученицима школе су имала запажене резултате на многим такмичењима од регионалних,  преко републичких и савезних, све до међународних олимпијада.

Иако немају дугу традицију школе су  се до сада афирмисале као добри организатор разних регионалних, републичких и савезних смотри и такмичења, а постигнутим резултатима могле би се поносити и школе дужег века и традиције.

Одлуком Владе РС бр. 022-7671/2018 од 09. августа 2018. године укинуте су две кладовске средње школе: Средња школа ”Свети Сава” и Техничка школа и основан нов правни субјект – Школа, која ће од 01. септембра текуће године пословати под називом ”Средња школа” са седиштем у Кладову, а за вршиоца дужности директора школе до избора и именовања новог, постављен је Зоран Николић, досадашњи директор Техничке школе у Кладову. Чланом 90. став 7. Закона о основама система образовања и васпитања (”Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018) предвиђено је да установа може да почне са радом и обаљањем делатности када добије решење о верификацији и изврши упис основаног субјекта у регистар надлежног органа. Школа је извршила регистрацију у Привредном суду у Зајечару Решењем суда Посл.бр. Фи.43/2018, регистарски уложак бр. 5-11 од 31.08.2018. године.