• Школа остварује програм образовања и васпитања на пет подручја рада, пружа могућност избора и стицања образовања различитим интересовањима ученика : гимназија, електротехника,  економија,право и администрација, машинство и обрада метала и туризам, трговина и угоститељство
  • С обзиром на то да смо на територији пограничног подручја негујемо односе сарадње са школама из суседне Румуније и отворени смо за пројекте сарадње са школама из других суседних земаља.
  • Обезбеђујемо могућност младима и одраслима да стекну вештине, знања и способности потребне за рад и запошљавање, даље образовање и учење.
  • Oбразујемо одговорне, стручне, компетентне кадрове,чланове овог друштва у складу са потребама тржишта рада и локалне самоуправе.
  •  Оспособљавамо за практичну примену знања у техничко-технолошком савременом свету, подстичемо лични развој у даљем образовању и стручном усавршавању, афирмацију образовања за производна занимања.
  •  Подстичемо њихов лични и професионални развој коришћењем савремених технологија, позитиван однос према раду и другим људима, са позитивним ставовима према моралним и естетским вредностима.
  •  Сарађујемо са свим привредним и друштвеним релевантним чиниоцима у циљу развијања друштва, демократских односа , социјалног партнерства, привредног и културног напретка.
  • Негујемо школу спремну да пружи квалитетна и трајна знања, школу која ће подстицати одговорност ученика а у складу са развојним и образовним могућностима кроз њихов физички, емотивни, интелектуални, социјални, морални и естетски развој, припремајући их за изазове савременог друштва. Школу видимо као незаобилазни фактор који у партнерству са осталим актерима омогућава развој друштва, демократске и хумане односе, толеранцију и социјалну правду

МОТО ШКОЛЕ:  ДОБАР ЧОВЕК УМЕ И ЗНА