Јесењи распуст


По Календару образовно васпитног рада средњих школа за школску 2023/2024 годину, јесењи распуст почиње у среду, 8. новембра 2023. године, а завршава се у петак, 10. новембра 2023. године.

Наставног дана, уторак 7. новембар 2023. године, реализоваће се настава по распореду часова од четвртка.

Субота 11. новембар 2023. године је дан Државног празника, због празновања дана примирја у Првом светском рату.

Подсећам на обавезу ученика да поштују одредбе Закона које се односе на забрану пушења у простору школе и забрану пушења у предпростору на улазу школе. Према ученицима који не поштују ову обавезу, који су опоменути и уписани у књигу дежурних наставника, упоредо са изрицањем васпитне мере примењиваће се и Правилник о обављању друштвено корисног рада.

Обавезе ученика

Члан 80

У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању права.

Ученик има обавезу да:

1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;

2) поштује правила понашања у школи, одлуке директора и органа школе;

3) ради на усвајању знања, вештина и ставова утврђених школским програмом, прати сопствени

напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно друге законске заступнике;

4) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;

5) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;

6) чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;

7) стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.

Одговорност ученика

Члан 83

       Према ученику који врши повреду правила понашања у школи или не поштује одлуке директора и органашколе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожавадруге у остваривању њихових права, школа ће уз учешће родитеља, односно другог законског заступника, појачати васпитни рад активностима: у оквиру одељењске заједнице, стручним радом одељењског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно да сарађује са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите са циљемдефинисања и пружања подршке ученику у вези са променом његовог понашања.

       Ученик може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену општим актом школе, за тежу

повреду обавезе која је у време извршења била прописана овим законом и за повреду забране

из чл. 110-112. овог закона (Забрана дискриминације; Забрана насиља, злостављања и занемаривања; Забрана понашања које вређа углед, част или достојанство.

      Теже повреде обавеза ученика су:

1) уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији којуводи школа или друга организација, односно орган;

2) преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје школа или орган, односно исправи коју изда друга организација;

3) уништење или крађа имовине школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог;

4) поседовање, подстрекавање, помагање, давање другом ученику и употреба алкохола,

дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце;

5) уношење у школу или другу организацију оруţђа, пиротехничког средства или другог предмета

којим моţе да угрози или повреди друго лице;

6) понашање ученика којим угрожава властиту безбедност или безбедност других ученика,

наставника и запослених у школи, у школским и другим активностима које се остварују ван школе, акоје школа организује и које доводи до њиховог физичког и психичког повређивања;

7) употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се

угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;

8) неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештавања

родитеља, односно другог законског заступника од стране школе;

9) учестало чињење лакших повреда обавеза у току школске године, под условом да су

предузете неопходне мере из става 1. овог члана ради корекције понашања ученика.

За повреде из става 3. тач. 8) и 9) овог члана обавезна је поступност у изрицању мера.

Ученик, родитељ, односно други законски заступник одговара за материјалну штету коју ученик нанесе школи, намерно или из крајње непаţње, у складу са законом.


Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *